Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az

Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola hivatalos honlapján!

 

 

 

 

ISKOLÁNKRÓL

 

Iskolánk Borsod-Abaúj-Zemplén megye Zemplén tájegység településén működik, Olaszliszkán. Az intézmény kedvező fekvésű a falu központjában helyezkedik el,  a különböző ütemekben történt építkezés miatt három épületben folyik a nevelő-oktató munka, ezáltal került elhelyezésre külön az alsó, felső tagozat  és a tornaterem. Iskolánk fenntartója: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT.

Feladatát az iskola, alapító okiratában szabályozott módon, az elfogadott pedagógiai program, helyi tanterv és éves munkaterv alapján végzi, amely keretében egyaránt teret ad a sokoldalú személyiség fejlesztésnek, tehetséggondozásnak, hátránykompenzációnak. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása folyik 1-8 évfolyamon, évfolyamonként egy tanulócsoporttal működik. Biztosítjuk tanulóink számára, az intézményi étkeztetést, az egész napos iskolai nevelést, a délutáni foglalkozásokat, diáksportköri tevékenységeket, és segítséget nyújtunk a másnapi felkészüléshez. A nemzeti-etnikai kisebbséghez tartozó tanulók kisebbségi oktatása is megvalósul intézményünkben cigány kisebbségi oktatás formájában. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatási feltételét is megteremti intézményünk integrált keretek között. 2003-óta folyamatos a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése. Minden évfolyam számára biztosítjuk a korszerű, a XXI. századi informatika ismeretek elsajátítását. Ezen kívül tanulóink különböző szakkörök munkájában is tevékenykedhetnek. (matematika, természetismeret, fizika, magyar, énekkar, idegen nyelv, informatika, színjátszó-kör, vöröskereszt és sakk)

Ezeket kiegészíti a gyerekek számára nyújtott mindennapi testedzés lehetősége, a gyógytestnevelés, illetve az úszásoktatás.

A délutáni szabadidős tevékenységek fontos része a diáksportköri, könyvtári foglalkozások, és a „Teleház”. Intézményünk művészeti iskolák telephelyeként is működik, melynek keretén belül a tánc, a zene ismereteiben fejleszthetik tudásukat, tehetségüket.

Kiemelt feladataink között szerepel:

 • Kompetencia  fejlesztés
 • tehetséggondozás
 • középiskolára való felkészítés
 • felzárkóztatás, egyéni fejlesztés
 • gyógypedagógiai fejlesztés
 • számítástechnikai oktatás
 • az idegen nyelv oktatása
 • az egészséges életmódra nevelés szokásrendszerének kialakítása
 • a szellemi megterhelés ellensúlyozása, a fizikum rendszeres fejlesztése
 • a testi és mentális higiénia, a helyes napirend kialakítása, a szociális hátrányok csökkentése
 • a tanulók érdeklődési körének, képességeinek megfelelő foglalkozások biztosítása
 • a családi életre nevelés
 • a kulturált viselkedési szokások erősítése
 • az elméleti ismeretek gyakorlati életben való alkalmazása, a gyakorlati készségek kialakítása
 • a versenyzés, a játék, a sportolás örömének biztosítása, a kirándulások, túrák, a táborozások pozitív hatásának kihasználása

A nevelő oktató munkát ellátó intézmény szakos ellátottsága megfelelő. Az elmúlt években szert tettünk arra a szellemi tőkére, melynek köszönhetően a nevelő-oktató munka hatékonysága növekedett.  A testület munkájának jó színvonala, feladatvállalása biztosítékot jelent a mindennapi tevékenységünkhöz. Nevelőinkre jellemző az innováció igénye, ezt bizonyítja a továbbképzéseken való részvétel, ami folyamatos és tervszerű. Sokan közülünk több száz órát tudhatnak maguk mögött. Van közöttünk egyetemet végzett és szakvizsgázott pedagógus. A távlati és a közvetlen célok elérése érdekében a humánerőforrás minőségi változáson esett át. Megújult pedagógiai kultúra, egységes szemléletű munkakörnyezet kialakítása, új módszerek kerültek előtérbe, a tanulók iskolai sikerességének és társadalmi beilleszkedésének szolgálatába ezt kívánjuk tovább erősíteni mindennapi munkánk során. Fontos feladatunk az együttgondolkodás, egymástól való élethosszig tartó tanulás, és az oktatáshoz szükséges eszközellátottság biztosítása.  Fontos feladatunk, hogy mindkét iskolánkban biztosítsuk a megfelelő oktatási környezetet. Az intézmény eszközellátottsága megfelelő, de törekszünk olyan taneszközök beszerzésére, amelyek az oktatási folyamatban a tanulók motiválását, ismeretszerzését, önálló munkáltatását, kooperatív, differenciált és egyéni fejlesztés feltételeit segítik elő. Intézményünk tárgyi környezete megfelelő, mindkét telephelyünkön tágas osztálytermek és szaktantermek biztosítják a különböző munkaformák megszervezésének lehetőségét. A 2005-ben elnyert pályázati forrás segítségével az 1910-ben épült épületegységünket sikerült teljesen felújítani. Rendelkezésünkre áll a két épületet összekötő informatikai hálózat. Minden tanteremben számítógép segíti az órai a differenciált munkát. A korszerű informatikai ismeretek átadását multimédiás informatika szaktanterem biztosítja, ami jelen esetben minden tantárgy informatikai úton történő oktatását is lehetővé teszi. A nevelők és tanulók mindennapi munkáját kilenc interaktív tábla segíti. A mindennapos testnevelés biztosításához tornaterem, tornaszoba áll rendelkezésre. A különböző sporttevékenységekhez futópálya, röplabdapálya, kézilabdapálya áll a gyerekek rendelkezésre. Mindkét épület helyszínén tágas udvar nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A játszótéri eszközök az EU szabályainak megfelelő minőségűek. Iskolánk arculatának kialakításakor figyelembe vesszük a szülők, a pedagógusok és a tanulók véleményeit, igényeit, a helyi lehetőségeket, személyi és tárgyi feltételeinket. A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Az iskola értékmérője a továbbtanulás eredményessége, tanulóink beiskolázása 100 %-os. A tanulók nagy többsége szakközépiskolába, szakiskolába nyer felvételt. Gimnáziumba kevesebben jelentkeznek.

Kapcsolattartásunk a szülőkkel és a szülői szervezettel folyamatos, jó kapcsolatot építettünk ki  velük, kollegáink családot látogatnak, nyílt napokat és fogadóórát tartanak, A tanulók teljesítményének ellenőrzése folyamatos. A félévi, az év végi értekezleten s a háromhavi értékelések alkalmával a vezetők és a pedagógusok számot adnak a végzett tevékenységükről.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő tanulóinknak.

 

Képgaléria

Épületek -osztálytermek

Dátum: 2016.01.11
Fénykép: 48
Mappák: 0

Farsang 2016.

Dátum: 2016.02.24
Fénykép: 10
Mappák: 0

Hagyományőrzés-szüret

Dátum: 2016.01.11
Fénykép: 21
Mappák: 0

Karácsonyi kézműves foglalkozás

Dátum: 2016.01.11
Fénykép: 14
Mappák: 0

Mikulás

Dátum: 2016.01.11
Fénykép: 16
Mappák: 0

Múzeumpedagógia

Dátum: 2016.01.11
Fénykép: 17
Mappák: 0

Osztályok

Dátum: 2016.01.11
Fénykép: 0
Mappák: 0